دستگاه تراش دستی مدل PERNIK C13

سنتر : 800
طول : 3000