دستگاه تراش دستی مدل TN 50 BR

سنتر : 500
طول : 1500