دستگاه فرزCNC مدل MIKRON WF31C

X : 500
Y : 500
Z : 400
V & H