دستگاه فرزCNC مدل REIDEN 3325

X : 2000
Y : 1000
Z : 1000
V & H