دستگاه فرزCNC مدل ZPS MCFV-100

X : 1000
Y : 700
Z : 600